Liječnička/Ljekarska Komora Hercegovačko – neretvanske županije/kantona
Medical Chamber of Herzegovina-Neretva Canton
88000 MOSTAR, Ul.Dr. Bariše Smoljana br. 4
Tel/fax:+387(0)36 319 853
E-mail : lijecnicka.komora.hnz@tel.net.ba

 

Dana 21.02.2019. godine održan je Okrugli stol na temu „Poboljšanje zdravstvene zaštite/skrbi za bolesnike na dijalizi“ u organizaciji Liječničke/Ljekarske Komore HNŽ/K i Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

 

Učesnici/sudionici na Okruglom stolu bili su predstavnici:

- Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH,
- Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi/zaštite HNŽ/K,
- Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH,
- Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K,
- Zavoda zdravstvenog osiguranja ŽZH,
- Direkori/Ravnatelji zdravstvenih ustanova HNK/Ž
Prisutni predstavnici zdravstvenih ustanova prepoznali su četiri razine problema u liječenju i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti bolesnika na dijalizi, te usvajaju zaključke Okruglog stola:

 

TEKST U CJELOSTI PROČITAJTE OVDJE


 

 

________________________________________________________________________________________________

Status službene osobe

  Liječnička/Ljekarska Komora Hercegovačko – neretvanske županije/kantona
Medical Chamber of Herzegovina-Neretva Canton
88000 MOSTAR, Ul.Dr. Bariše Smoljana br. 4
Tel/fax:+387(0)36 319 853
E-mail : lijecnicka.komora.hnz@tel.net.ba

 

Slijedom nemilih događaja kojima su ljekari svakodnevno izloženi, Liječnička/Ljekarska Komora HNŽ/K je pokrenula inicijativu za dobijanje statusa „ službene osobe“ kroz važeće zakonske okvire u F BiH.
Već duže vrijeme ljekari su svakodnevno izloženi raznim vrstama pritisaka, prijetnjama, verbalnim, pa čak i fizičkim napadima pojednih pacijenata.
Od Parlamenta F BiH i Vlade F BiH kao najmjerodavnije institucije zahtjevali smo da ljekari, kao nosioci posla u zdravstvenom sistemu, a dok su na radnom mjestu, imaju status „službene osobe“, te da se svaki napad na njih, bilo verbalni ili fizički, tretira kao kazneno djelo.

 

TEKST U CJELOSTI PROČITAJTE OVDJE 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


Zakoni

Zakon o liječništvu FBiH [DOWNLOAD]

Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 

Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva [DOWNLOAD]

Zakon o sistemu pobljšanja kvaliteta sigurnosti [DOWNLOAD]

Zakon o stomatološkoj djelatnosti [DOWNLOAD]

Zakon o zaštiti prava obavezama i odgovornostima pacijenata [DOWNLOAD]

Zakon o zdravstvenoj zaštiti [DOWNLOAD]

 


Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Fedreacije BiH , broj 59/05")

Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu( "Službene novine Federacije BiH, broj 97/05")

Statut AKAZ-a

Odluka o davanju suglasnosti na Statut AKAZ-a ( "Službene novine Federacije BiH, broj 94/07")

Odluka o početku rada

 


Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Fedreacije BiH , broj 30/97,7/02 i 70/08")

Zakon o zdravstvenom osiguranju ( "Službene novine Federacije BiH, broj 30/97")

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju ( "Službene novine Federacije BiH, broj 7/02")

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju ( "Službene novine Federacije BiH, broj 30/97")

 

Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zaštite mladih u školama i fakultetima ( "Službene novine Federacije BiH, broj 06/11 od 9.2.2011")

Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zaštite mladih u školama i fakultetima ( "Službene novine Federacije BiH, broj 06/11 od 9.2.2011")

 


Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Fedreacije BiH , broj 29/97")

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( "Službene novine Federacije BiH, broj 29/97")

 


Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službene novine Fedreacije BiH , broj 58/08")

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima( "Službene novine Federacije BiH, broj 58/08")

 


Zakon o transplataciji organa i tkiva u svrhu liječenja("Službene novine Fedreacije BiH , broj 75/09")

Zakon o transplataciji organa i tkiva u svrhu liječenja ( "Službene novine Federacije BiH, broj 75/09")

 


Zakon o krvi i krvnim sastojcima("Službene novine Fedreacije BiH , broj 09/10")

Zakon o krvi i krvnim sastojcima ( "Službene novine Federacije BiH, broj 09/10")

 


Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Fedreacije BiH , broj 46/10")

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( "Službene novine Federacije BiH, broj 46/10")

 

Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije ("Službene novine Fedreacije BiH , broj 06/11")

Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije ("Službene novine Fedreacije BiH , broj 06/11 od 21.02.2011")

 


Zakon o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Fedreacije BiH , broj 40/10")

Zakon o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata( "Službene novine Federacije BiH, broj 40/10")

 


Zakon o apotekarskoj djelatnosti("Službene novine Fedreacije BiH , broj 40/10")

Zakon o apotekarskoj djelatnosti ( "Službene novine Federacije BiH, broj 40/10")

 

 


 

Za pregled dokumenata u .pdf formatu morate imati instaliran Adobe Acrobat Reader. Kliknite na ikonu za instalaciju.

LOGO KOMORE KONACNI BEZ BIJELOG OKOLO